CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại. Công ti bị tách không chấm dứt sự tồn tại của mình.
- Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định tách công ty theo thể thức pháp luật và điều lệ công ty quy định.
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công ty được chia, công ty bị chia gửi Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính theo thủ tục như sau:
Thông báo làm theo mẫu quy định tại Phụ lục II-17 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT, kèm theo là bản sao quyết định chia công ty
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và ra Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị chia.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua, quyết định chia/tách công ty được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động.
- Bước 3: Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty và tiến hành đăng kí kinh doanh.
Thủ tục đăng kí kinh doanh bao gồm các bước như sau:
Thành phần hồ sơ:
1. Giấy tờ quy định tại Điều 20, 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHHvà công ty cổ phần), theo đó bao gồm:
+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
+ Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; người đại diện theo pháp luật của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
+ Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu), kèm theo danh sách phải có:
*Trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân:
Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp cđối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân:
+ CMND còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt nam ở trong nước.
+ Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài như: Hộ chiếu Việt Nam, hộ chiếu nước ngoài và một trong các giấy tờ còn hiệu lực khác…
*Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức:
Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với một hoặc một số cá nhân trong công ty mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
2. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên về việc chia, tách công ty.
3. Quyết định chia, tách công ty của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty theo quy định tại Điều 150, 151 Luật Doanh nghiệp 2005.
4. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì phải yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Cục thuế tỉnh để lấy mã số doanh nghiệp.
Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
Sở kế hoạch và đầu tư chuyển hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến công an tỉnh khắc dấu sau khi nhận được mã số thuế từ Cục thuế tỉnh. Công an tỉnh trả kết quả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho sở kế hoạch đầu tư.
Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Sở kế hoạch và đầu tư theo phiếu hẹn.
 Bước 5: Doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp mới được tách, doanh nghiệp bị chia, doanh nghiệp mới được chia thực hiện thủ tục đăng kí thuế như sau:
2. Tách doanh nghiệp
a) Đối với doanh nghiệp bị tách:
Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.
Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.
Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE