CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Các đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng hay khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.
Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: 
 - Quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật; 
 - Quyền sở hữu công nghiệp 

Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được sáng tạo, thể hiện dưới một hình thức nhất định và Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng hay khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo. có tính nguyên gốc, không phân biệt hình thức, ngôn ngữ thể hiện và chất lượng của tác phẩm. Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo dưới hình thức nhất định. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm không bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau từ phía Nhà nước. 
Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra. Việc bảo hộ quyền tác giả không phụ thuộc vào nội dung, chất lượng hoặc giá trị của tác phẩm , hình thức hay phương thức thể hiện tác phẩm cũng như mục đích mà tác phẩm hướng tới. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả được xử lý bằng các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự.

Sở hữu công nghiệp là một loại tài sản trí tuệ, liên quan tới các sáng tạo trí tuệ của con người. Đối tượng sở hữu trí tuệ của quyền SHCN gồm có các đối tượng mang tính công nghiệp và mang tính phân biệt, chứa các dấu hiệu truyền đạt thông tin về sản phẩm và dịch vụ tới người tiêu dùng như:
 - Sáng chế, giải pháp hữu ích;
 - Bí mật kinh doanh; kiểu dáng công nghiệp;
 - Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ; - Chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hoá;
 - Tên thương mại; 
 - Giống cây trồng mới;
 - Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; 
- Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp. 

Quyền sở hữu công nghiệp là một phần quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, được bảo hộ bởi các quy định của điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia. Các quốc gia quy định các điều kiện bảo hộ và nội dung quyền đối với từng đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở không trái với các quy chuẩn quốc tế và các điều ước quốc tế mà quốc gia là thành viên. Các quy định cơ bản về tiêu chuẩn bảo hộ đối với một số đối tượng tiêu biểu của quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam như sau:

 
- Đối với sáng chế, để được bảo hộ theo quy định tại Điều 27 hiệp đinh TRIPS, cần đáp ứng được các yêu cầu sau: là giải pháp kĩ thuật có tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp và không thuộc các đối tượng loại trừ. 

Người muốn được hưởng quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích phải làm đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Đơn phải thể hiện đầy đủ bản chất của giải pháp kỹ thuật xin bảo hộ theo những hình thức được quy định chặt chẽ bởi pháp luật về sáng chế/giải pháp hữu ích. Đơn sẽ được xét nghiệm theo trình tự và thủ tục luật định. Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp nếu đơn được trình bày theo đúng quy định, sáng chế/giải pháp hữu ích trong đơn thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ, và người nộp đơn đã nộp đủ các khoản lệ phí quy định. Phạm vi, nội dung, thời hạn bảo hộ quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích được xác định theo Bằng độc quyền được cấp. Quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ trong thời hạn Bằng độc quyền có hiệu lực. Bằng độc quyền sáng chế, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. 

- Đối với kiểu dáng công nghiệp, điều 25 Hiệp định TRIPS yêu cầu “bảo hộ các kiểu dáng công nghiệp mới hoặc nguyên gốc, được tạo ra một cách độc lập và quy định đáp ứng các điều kiện sau: tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Người muốn được hưởng quyền đối với Kiểu dáng công nghiệp phải làm đơn xin cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ . Đơn phải thể hiện đầy đủ bản chất của Kiểu dáng công nghiệp xin bảo hộ theo những hình thức được quy định chặt chẽ bởi pháp luật về Kiểu dáng công nghiệp 

- Đối với nhãn hiệu xuất phát từ quy định tại Điều 5 Hiệp định TRIPS: bất kì một dấu hiệu hoặc một tổ hợp dấu hiệu nào , có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu. Người muốn được hưởng quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá phải làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Đơn phải tuân theo những hình thức được quy định chặt chẽ bởi pháp luật về nhãn hiệu hàng hoá Đơn sẽ được xét nghiệm theo trình tự và thủ tục luật định 
- Đối với chỉ dẫn về địa lý, chỉ dẫn về hàng hóa bắt nguồn từ lãnh thổ của một thành viên hoặc từ khu vực hoặc một địa phương thuộc lãnh thổ đó có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu do nguồn gốc địa lý quyết định. chỉ dẫn địa lý không chỉ là tên gọi mà còn là những từ, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh trong khi đó tên gọi xuất xứ chỉ là tên địa lý.  
Chỉ dẫn địa lý (không bao gồm tên gọi xuất xứ hàng hoá) được bảo hộ mà không cần phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tên gọi xuất xứ hàng hoá chỉ được bảo hộ thông qua việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Giấy chứng nhận đăng ký tên gọi xuất xứ hàng hoá có hiệu lực vô thời hạn. Tên địa lý nước ngoài chỉ được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam nếu đang được bảo hộ tại nước mang tên hoặc có địa phương mang tên đó.

 - Đối với tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại thì tên gọi đó phải là tập hợp các chữ cái (có thể kèm theo chữ số) phát âm được; và có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với các chủ thể khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh. 
Tên thương mại sẽ không được bảo hộ nếu gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác đã được sử dụng từ trước trên cùng một địa bàn và trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã được bảo hộ từ trước khi bắt đầu sử dụng tên thương mại đó, hoặc thuộc các đối tượng không hộ, như tên gọi của các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.  
Tên thương mại được tự động bảo hộ (không cần phải đăng ký) khi đáp ứng các yêu cầu nêu trên. Tên thương mại được bảo hộ chừng nào chủ sở hữu vẫn còn duy trì hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

 - Bí mật kinh doanh để được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh, thông tin phải có đủ các điều kiện sau đây: Không phải là hiểu biết thông thường; Có giá trị thương mại đối với người nắm giữ thông tin đó và đem lại cho chủ sở hữu lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh những người không nắm giữ thông tin đó; Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để thông tin đó không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được. 
Bí mật kinh doanh được bảo hộ mà không cần phải nộp đơn đăng ký, và được bảo hộ khi bí mật kinh doanh còn đáp ứng đủ các điều kiện bảo hộ như đã nêu trên.
 - Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh Theo quy định của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam thì hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm: Sử dụng các chỉ dẫn thương mại để làm sai lệch nhận thức và thông tin về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ; Chiếm đoạt, sử dụng thành quả đầu tư của người khác mà không được người đó cho phép. Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh bổ sung một cách hữu hiệu cho việc bảo hộ cho các quyền sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kin h doanh.

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

  Địa chỉ VPGD: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân) 
  097 693 3335 - 043 222 2574 (24/7) 
  luathongthai@yahoo.com.vn


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE