CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Quyền của các thành viên trong công ty TNHH tương ứng với phần vốn góp

Trong công ty TNHH những quyết định quan trọng nhất trong công ty đều được thông qua tại Hội đồng thành viên và các quyết định này đều dựa trên số phiếu biểu quyết cụ thể của các thành viên. Rất nhiều các quy định của công ty lấy tỷ lệ vốn của số người tham gia ra quyết định làm cơ sở cho việc xác định quyết định đó có hợp lệ hay không.

Chúng ta thấy tỷ lệ vốn sở hữu của nhà đầu tư tỷ lệ thuận với mức độ ảnh hưởng của nhà đầu tư đó với hoạt động của doanh nghiệp. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ càng cao thì quyền lực của nhà đầu tư càng nhiều. Vì thế các thành viên xác định được tỷ lệ sử hữu phần vốn góp và các thẩm quyền tương đương của các thành viên là cơ sở để xác định được việc nên nắm giữ một tỷ lệ vốn góp nào để đạt được mong muốn của mình trong công ty. Sau đây Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp chúng tôi xin đưa ra bảng liệt kê, xác định các quyền của các thành viên trong công ty TNHH tương ứng với vốn sở hữu.

Bảng liệt kê quyền của các thành viên trong công ty TNHH tương ứng với phần vốn góp

Số TT

Tỷ lệ phần góp

Quyền lợi

1

Thành viên góp tối thiểu 1% vốn của công ty

           ham gia dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐTV

2.     Có số phiếu biểu quyết tương ứng phần vốn gọp, trừ trường hợp chưa góp đủ số vốn trong thời hạn.

3.     Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ số thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4.     Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với số vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

5.     Được công ty ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

6.     Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

7.     Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác nhau quy định tại Điều 72 Luật Doanh nghiệp.

2

Thành viên góp 10% vốn của công ty trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn điều lệ công ty quy định

Ngoài các quyền lợi như đã nêu trên thì còn có các quyền lợi sau.

1.     Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

2.     Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

3.     Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng kí thành viên, biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty.

4.     Yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục cuộc họp hoặc một số nội dung của nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty

 

3

Có phần vốn góp tối thiểu là 65% của 65% vốn điều lệ (trong cuộc họp lần thứ nhất) và có phần vốn góp tối thiểu là 65% của 50% vốn điều lệ (trong cuộc họp lần thứ hai)…

1.     Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

2.      Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn.

3.     Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty.

4.     Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc một giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

5.     Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với giám đốc hoặc Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.

6.     Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.

7.     Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty.


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE